O SVOBODNI UNIVERZI

Teden Svobodne univerze

Zaradi onemogočenega normalnega delovanja slovenskih javnih univerz in realne grožnje njihovemu obstoju smo študentje in profesorji številnih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani pripravili širšo protestno akcijo. Z njo želimo odločno opozoriti na  politiko uničevanja javnih univerz, ki so potisnjene v nevzdržno situacijo, ko lahko preživijo le še ob uvedbi šolnin, odpuščanju predavateljev in še dodatnem poslabšanju že tako skrajno težkega položaja prekernih delavcev na univerzah. O tem želimo obvestiti širšo javnost in jo pozvati k podpori javnemu univerzitetnemu in raziskovalnemu sektorju.

V ta namen smo pripravili Teden Svobodne univerze (15. 4. – 20. 4. 2013), v katerem bomo deloma ali v celoti ustavili običajen študijski proces, namesto tega pa bomo z delavnicami, okroglimi mizami, javnimi tribunami, umetniškimi akcijami in najrazličnejšimi drugimi oblikami odprli prostor za diskusijo in skupaj (kritično) reflektirali sedanje nadvse problematične razmere, z nekaterimi akcijami pa bomo vstopili tudi v javne prostore in tako demonstrirali proti uničevanju javnih univerz.

Teden Svobodne univerze je s sklepom podprl senat UL, soglasno jo je podprl tudi Študentski svet UL. Hkrati si prizadevamo za angažiranje in povezovanje protestnih skupin po posameznih fakultetah vseh slovenskih javnih univerz. Vabimo vas, da se nam v prizadevanju, da univerzam zagotovimo prihodnost, kot si jo zaslužijo, pridružite!

Zakaj Svobodna univerza?

V zadnjih letih je država z varčevalnimi ukrepi in posegi v avtonomijo javnih univerz ogrozila njihovo kvalitetno delovanje. Z odpuščanjem in krčenjem materialnih sredstev pada zmožnost kakovostnega izvajanja programov. Krčenje socialnih pravic, razmah plačljivih oblik študija in vedno glasnejša omemba rešitve v obliki šolninštudentom z vsakim letom bolj zapirajo vrata javnih univerz. Poslabšanje že tako katastrofalnega socialnega statusa in preobremenjenosti prekernih delavcev (mladih raziskovalcev, asistentov, demonstratorjev, tehničnega osebja €¦) ter brezperspektivna situacija za mlade zaskrbljujoče povečuje trend bega možganov. Če so univerze nekdaj bile neodvisen prostor za dozorevanje kritične misli in preseganje mej vednosti, danes vse bolj spominjajo na podjetja, ki svoje dejavnosti prilagajajo tržnemu in političnemu dojemanju potreb. Poleg škodljivih posledic varčevanja, smo vse bolj zaskrbljeni tudi nad omejevanjem svobodomiselnosti in politično-ideološkim posegom v univerzitetno avtonomijo.

Z aktivnostmi Svobodne univerze izražamo temeljno zahtevo, da država preneha uničevati kakovost visokega šolstva in z nezadostnim financiranjem ogrožati celo izvajanje razpisanih rednih študijskih programov. Zahtevamo, da zagotovi življenjske perspektive študentom sedanje in prihodnjih generacij ter da dostop do univerzitetnega izobraževanja in raziskovalnega dela ostane javno dostopna dobrina vsem državljanom, in sicer po kriteriju sposobnosti, z namenom izpolnjevanja posameznikovih potencialov ter produkcije vednosti za obče dobro. Zato mora država zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje visokošolskih študijskih programov in stabilen sistem financiranja, ki omogoča študij brez uvedbe šolnin.

Teden Svobodne univerze z odpiranjem komunikacije in kritične samorefleksije znotraj univerze predstavlja tudi boj proti segmentaciji: med znanstvenimi področji in fakultetami, znotraj posamičnih fakultet med različnimi generacijami in tipi zaposlitev ter študenti. S kritičnimi razpravami o problemih, ki zadevajo posamično fakulteto ali posamične skupine ali nas družijo, s skupnim iskanjem rešitev in grajenjem medsebojnega razumevanja se lahko premaknemo bližje dolgoročnemu cilju te akcije, to je integraciji univerze.

Program Svobodne univerze vključuje okrogle mize, predavanja, delavnice, razprave, predstavitve in dogodke, s katerimi Univerza oziroma članice:

  1. predstavljajo relevantnost svoje študijske, znanstvene in umetniške dejavnosti za razvoj slovenske družbe ter svoje dosežke
  2. se povezujejo z interdisciplinarno obravnavo problemov razvoja znanosti,  tehnologije in umetnosti, posledic teh problemov za razvoj družbe in odnos politike do njihove vloge,
  3. sodelujejo z okoljem, s strokovnjaki, z institucijami in z diplomanti, ki poklicno delujejo v posameznih segmentih družbe.

V okviru Svobodne univerze bomo med drugim odpirali tematike in vprašanja, ki se neposredno nanašajo na naše pedagoške in raziskovalne delovne pogoje, na razmerje med različnimi strokami in politikami, interdisciplinarno obravnavanje življenjskih praktičnih in strokovnih vprašanj itd.