Memorandum za javno univerzo

Memorandum lahko podpišete tukaj.

Izhajajoč iz spoznanj, da:

je temeljno poslanstvo univerze prispevati k razvoju človekove svobode, nacionalne kulture in demokratične javnosti, ne pa le k trajnostnemu razvoju gospodarstva ter razvoju posameznikov in posameznic;

je univerza, ki je v službi javnosti, lahko le javna univerza, saj sicer postane le eno izmed zasebnih podjetij, ki v kapitalističnem gospodarstvu reproducirajo kapitalistično družbo;

je kakovostno in brezplačno javno šolstvo nujni pogoj demokratične socialne države in družbe, ki temelji na pravičnosti, enakosti, solidarnosti in vzajemnem spoštovanju ljudi;

sta na sodobni univerzi neločljivo povezana pedagoško in raziskovalno delo in da brez raziskovalnega dela na univerzi tudi pedagoško delo izgubi svoj temelj in smisel;

mora univerza spodbujati javno razpravo o pomenu in vlogi znanja, znanosti, umetnosti, izobraževanja in raziskovanja v družbi in za družbo;

v slovenski družbi tradicionalno obstaja širok konsenz o pomenu javnega sektorja na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture in umetnosti, zdravstva in socialnega varstva;

in zgroženi nad dejstvom, da

Državni zbor in Vlada Republike Slovenije s svojimi posegi v javni sektor na teh področjih povzročata nepopravljivo škodo za celotno slovensko družbo, ki jo bodo trpele tudi generacije za nami,

podpisniki Memoranduma za javno univerzo zahtevamo

od Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije, da:

- zagotovita zadostna sredstva za izvedbo vseh bolonjskih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov slovenskih javnih univerz,  vključno s 5. letnikom, z rebalansom proračuna RS za leto 2013, saj s sistematičnim zmanjševanjem financiranja javnega šolstva povzročata upad kakovosti študija, spodbujata marketizacijo in privatizacijo visokega šolstva, kar lahko vodi v propad javnih univerz;

- v skladu z ustavno odločbo, ki je izvajanje akreditiranih študijskih programov na javnih visokošolskih ustanovah opredelila kot javno službo, zagotovita stabilno in sistemsko financiranje njenega nemotenega izvajanja na temelju zakona in ne le v okviru vsako leto spreminjajočega se vladnega proračuna oz. uredb.  Na temelju Zakona o visokem šolstvu naj zagotovita polno financiranje 1. in 2. bolonjske stopnje ter vsebinsko nediskriminatorno (torej ne po kriterijih gospodarske ali nacionalnoidentitetne uporabnosti) sofinanciranje 3. stopnje. V ta zakon naj vrneta prejšnji normativ neposredne pedagoške obveznosti in s tem odpravita podlago za zmanjševanje kakovosti pedagoškega dela in za odpuščanja;

- skupaj z univerzami pripravita novi zakon o univerzi, ki bo univerzam zagotavljal polno avtonomijo in ne bo povzročal zniževanja doseženih kakovostnih standardov;

- prenehata s pritiski, naj javne univerze svoje izobraževalne in raziskovalne programe podredijo partikularnim, aplikativnim in ideološkim interesom kapitala, ter s pritiski na vodstva javnih zavodov, da po načelih kriznega upravljanja ob nedopustnem zniževanju sredstev za izvajanje akreditiranih programov  izbirajo med zmanjševanjem števila zaposlenih ali uvajanjem šolnin;

- prenehata s pritiski, naj javne univerze zmanjšujejo obseg raziskovalnega dela učiteljev in onemogočajo raziskovalcem vključevanje v pedagoški proces na vseh treh stopnjah;

- vzpostavita sistem javnega štipendiranja, ki bo omogočil vsem študentom, da se bodo lahko posvetili študiju, namesto boju za preživetje, in diplomantom, da bodo prejemali vsaj minimalno plačilo za pripravništvo, kjer je to obvezno;

- zagotovita, da mladi doktorji znanosti, ki zaključujejo doktorat kot mladi raziskovalci, in mladi podoktorski raziskovalci, ki se jim izteče pogodba o zaposlitvi, ne bodo prisiljeni iskati zaposlitve v tujini, saj to tudi pomeni, da se vlaganje v njihovo dolgoletno izobraževanje iz slovenskih davkoplačevalskih sredstev, z begom možganov, preliva v bogatejše države;

- izboljšata položaj najslabše plačanih in najbolj prekarnih delavcev na univerzi, zlasti tistih, ki so zaposleni za določen čas ali na projektih;

- odpravita neustrezno regulacijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in omogočita njeno vključevanje v evropski register EQAR in mednarodno mrežo ENQA kot avtonomne, od dnevne politike neodvisne agencije;

- ne posegata v avtonomijo univerze in njenih organov z imenovanji predstavnikov države, katerih članstvo v organih upravljanja univerze je zaradi konflikta interesov nelegitimno;

- odpravita kadrovanje v izvršni oblasti, ki sistemsko povzroča korupcijo v visokem šolstvu;

- odpravita nesmiselne določbe Zakona o javnem naročanju, ki so v nasprotju z deklariranimi načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Ob tem se zavezujemo, da bomo:

- krepili prizadevanja za razvoj avtonomnega, kritičnega in družbeno relevantnega znanja, ki ne služi le posameznim študentom, ampak celotni slovenski družbi in človeški skupnosti;

- podpirali vse javne politike, ki bodo vsem družbenim slojem in skupinam zagotavljale enak dostop do univerzitetnega študija;

- krepili notranjo demokratično participacijo zaposlenih in študentov v prenovi in delovanju javne univerze ter se zavzemali za transparentnost odločanja in proti izločanju velikega dela akademske skupnosti iz odločanja na fakultetah in na univerzi;

- si prizadevali za vključevanje javnosti in civilne družbe v univerzitetno življenje;

- intenzivirali prizadevanja za izboljšanje položaja najslabše plačanih in prekarnih delavcev ter se borili proti vsiljevanju neplačanega dela zaposlenim in zunanjim sodelavcem;

- zahtevali od vodstev univerz, da ne sklepajo pogodb z zunanjimi izvajalci storitev (od čiščenja do predavanj), če pa je to iz kakršnih koli razlogov nujno, morajo podjetja-izvajalci predložiti dokazila, da izplačujejo svojim delavcem plače v višini, ki ne odstopa bistveno od veljavnega plačnega sistema javnega sektorja;

- solidarno podpirali boj proti politiki uničevanja javnega sektorja v kulturi, znanosti, šolstvu, zdravstvu in socialnem varstvu;

- še naprej utemeljevali svoje zahteve ob upoštevanju potrebe po enakomernem porazdeljevanju bremen krize in sodelovali z vsemi, ki se zavzemajo za pravično in solidarno družbo.

 

S to in drugimi oblikami protesta bomo nadaljevali, dokler Državni zbor in Vlada Republike Slovenije ne bosta prenehala uničevati javne univerze.

V boj za javno univerzo, proti privatizaciji šolstva!

Naj živi Svobodna univerza!

Memorandum lahko podpišete tukaj.