1. dan SU (ponedeljek, 25.11.2013)

 

V ponedeljek, 25.11.2013, na prvi dan posveta Z glavo skozi zakon, so svoja mnenja o predlogu Zakona o visokem šolstvu predstavili: dr. Rado Bohinc, dr. Lilijana Burcar, dr. Zdenko Kodelja, mag. Hedvika Pavlica Kolman, dr. Boris A. Novak, Matej Prijatelj, dr. Ivan Svetlik in dr. Pavel Zgaga.V razpravi sta na vprašanja odgovarjala tudi državni sekretar dr. Mirko Pečarič in predstavnik ŠOS-a, Timotej Vitez.

Razpravo je moderiral Miran Zupanič.

 

 

Dr. Rado Bohinc se je v svoji predstavitvi osredotočil na vprašanje avtonomnosti univerze. Po njegovem mnenju predlog zakona predstavlja le konceptualno kontinuiteto veljavnega zakona. Zakon univerzi ne podeljuje statusa pravne osebe sui generis, ampak le kot enega od javnih zavodov in tako z npr. prepodrobnim urejanjem razmerij znotraj univerze posega v njeno avtonomnost.

Dr. Lilijana Burcar je v predstavitvi z naslovom ZViS- Zadnji žebelj v krsti javnega visokega šolstva vprašanje financiranje postavila v širši kontekst izčrpavanja javnega proračuna s pretokom sredstev k bogatejšim. Znanje se predstavlja kot blago, izobraževanje pa kot storitev in ne pravica. S predlogom zakona in prejšnjimi rezi v financiranje se ustvarja umetna kriza financiranja univerz, ki že povzroča samoiniciativno podrejanje interesom kapitala.

Besedilo prispevka in prezentacija ZViS – zadnji žebelj v krsti

Dr. Zdenko Kodelja se je v svojem prispevku osredotočil na vprašanje zaračunavanja šolnin za nadstandardni del izvedbe študijskega programa (137. člen). S tem se bi ustvarila umetna delitev programa, ki ni samo nepravična do tistih, ki ne zmorejo plačati šolnine, ampak je tudi zanje škodljiva, saj niža instrumentalno (relativno) vrednost njihove izobrazbe. Vprašanje je, ali je namen nadstandarda boljša izobrazba ali le dodatni zaslužek?


Besedilo prispevka: Problematična novost

Mag. Hedvika Pavlica Kolman je predstavila pripombe bibliotekarjev na predlog zakona in se pri tem osredotočila na neustrezno in nejasno umestitev in financiranje visokošolskih knjižnic. Pri tem je izpostavila nejasno in nekonsistentno uporabo terminologije v predlogu zakona, ki visokošolske knjižnice (med drugim) označi kot le infrastrukturno spremljevalno dejavnost (109. člen) in ne prepoznava pomembne vloge in pomena knjižnic in bibliotekarjev v visokem šolstvu.


Besedilo prispevka: Pripombe bibliotekarjev na predlog Zakona o visokem šolstvu

Dr. Boris A. Novak se je osredotočil na vprašanje rabe slovenščine v visokem šolstvu. Opozoril je na nejasnost in ohlapnost urejanja tega področja in pozval k bolj jasni in restriktivni ureditvi. Argument večje konkurenčnosti študijskih programov pri tem ne sme biti odločilen; potrebno je preprečiti nadaljnje razpadanje knjižne norme. Več pozornosti je treba posvetiti tudi razvijanju znanstvene terminologije in ustrezni ravni poučevanja v tujih jezikih.

Matej Prijatelj je v svojem prispevku izpostavil problem zamejevanja javne razprave o predlogu zakona. Po eni strani se v postopek pisanja zakona lahko vključujejo le določeni deležniki, drugi pa so izključeni, njihovi komentarji pa podcenjeni. Po drugi strani pa je opozoril na omejevanje in preprečevanje javne razprave med študenti. Vprašanje je, ali je takšna javna obravnava potemtakem javna in ali je takšna univerza svobodna?

Dr. Ivan Svetlik je v svojem prispevku predstavil doprinose predloga zakona, med drugim pravico do brezplačnega študija 1. in 2. stopnje, zaostrene pogoje za akreditacijo zavodov in  povečano demokratizacijo znotraj univerze. Pri tem pa je tudi opozoril, da zakonska ureditev ni zadostna – potrebno je dosledno slediti principu meritokracije.

Dr. Pavel Zgaga je najprej izpostavil dejstvo, da v predlogu zakona ni veliko povsem novih določil. Izpostavil je tri razlike: nejasnost splošnih določb, manko vstopnih pogojev za doktorski študij in predvsem vprašanje delnega študija. Slednji po eni strani v predlogu zakona ni definiran, po drugi strani pa ne zagotavlja drugačne ureditve od sedanjega izrednega študija, ki kot naslednik študija ob delu več ne ustreza potrebam (bodočih) študentov.


Besedilo prispevka: Kratek komentar ob branju predloga ZViS-1

Po predstavitvi prispevkov se je odprla razprava, v kateri je večina vprašanj bila namenjena državnemu sekretarju dr. Mirku Pečariču, predstavniku ŠOS-a Timoteju Vitezu in dr. Ivanu Svetliku.

  2. dan SU (26.11.2013) †’